ด้านสังคม 

                    - การศึกษา      จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากข้อมูลปี พ.ศ.  2555  จังหวัดชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดทุกสังกัดจำนวน  759  แห่ง  มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  8,649  คน  มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  136,064  คน   คุณภาพการศึกษาตามการประเมินของ สมศ.  ผ่านการรับรองร้อยละ  77  ไม่ผ่านการประเมินร้อยละ  23 
                    - การศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อยจำนวนไม่มากนัก   สำหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้น  ๆ  เช่นการแห่นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น
                    - การสาธารณสุข    จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลศูนย์  1  แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  15  แห่ง  นอกจากนั้นยังมีโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หมู่บ้าน สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา การให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป  ในปี พ.ศ.  2554  จังหวัดมีแพทย์  จำนวน  375  คน  พยาบาล  1,482  คน  สัดส่วน แพทย์ต่อประชากร 1 : 9,001  และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1  : 896  คน ซึ่งคิดเป็นลำดับที่ 40 ของประเทศ