ด้านสังคม 

การศึกษา

จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จากข้อมูลปี พ.ศ. 2554 จังหวัดชัยภูมิมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัด ทุกสังกัดจำนวน 854 แห่ง มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา10,212  คน  มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น171,482  คน   คุณภาพการศึกษาตามการประเมินของ สมศ.  ผ่านการรับรองร้อยละ  77  ไม่ผ่านการประเมินร้อยละ  23

การศาสนา

      ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อยจำนวนไม่มากนัก   สำหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้น  ๆ  เช่นการแห่นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  เป็นต้น

การสาธารณสุข

จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลศูนย์  1  แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  14  แห่ง  นอกจากนั้นยังมีโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หมู่บ้าน สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา การให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภาย ในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป ในปี พ.ศ.  2554  จังหวัดมีแพทย์จำนวน  141  คน  พยาบาล  1,284  คนสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 :9,001 และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1 : 876 คน ซึ่งคิดเป็นลำดับที่ 40 ของประเทศ