ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ


นางนภา ศกุนตนาค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติส่วนตัว
- เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2499

การศึกษาและอบรม
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยหอการค้า)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนสังคม (มหาวิทยาลัยเกริก)

การฝึกอบรม
- บริหารระดับกลาง (บ.มท.) พ.ศ 2544
- ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ พ.ศ  2549
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 พ.ศ 2550

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- พ.ศ 2522-2546  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-7 จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ 2547-2549 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8ว กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ 2549-2555 นักวิชาการตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหมาดไทย
- 7 ธันวาคม 2555 – 27 ตุลาคม 2556 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- 28 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ป.ม. (5 ธันวาคม 1549 )
- ป.ช (5 ธันวาคม 2552 )